วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ครั้งที่16


วันศุกร์ที่28 กันยายยน 2555

                                                  บันทึกการเข้าเรียน

อาจารย์ให้นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นต่อการที่รัฐบาลแจกแท็บเล็ตให้เด็กชั้นป.1โดยบอกให้อาจารย์เข้าใจได้อย่างง่ายๆแล้วส่งในชั่วโมงเรียน อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับบล็อคที่นักศึกษาทำต้องประกอบไปด้วยงานสัมภาษณ์เด็ก/งานเล่านิทานแล้วมาวิเคราะห์/งานทำสื่อ อาจารย์สอนว่าการได้ปฏิบัติลงมือทำจริงจะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและให้นักศึกษาทำงานส่งให้เรียบร้อย
แจ้งสอบวันที่9ตุลาคม2555

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

ครั้งที่15

วันที่ 21 กันยายน 2555

บันทึกการเข้าเรียน

ในคาบนี้อาจารย์ได้เปิดblogger ของนักศึกษาพร้อมทั้งบอกวิธีและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข blog ของนักศึกษาแต่ละคน


     การประเมินผลจะพิจารณาจากการปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
           1.)  วิธีการดำเนินงาน
               ทําการรวบรวมข้อมูลเพูื่อการประเมินผลแยกเป็น 5 ส่วน โดยแบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วน

จากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา 100   คะแนน

              
               1.1)  การศึกษาค้นคว้า ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้กัน 40 คะแนน ของรายวิชานี้
             
       งานชิ้นที่ 1 ให้นักศึกษาจัดกลุ่มค้นคว้ารายงาน และนำข้อมูลมานำเสนอต่อเพื่อนในชั้นเรียน
             
       งานชิ้นที่ 2  ออกแบบสื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา
           
       งานชิ้นที่ 3 จัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะภาษาในสถานการณ์ต่างๆ

       งานชิ้นที่ 4 จัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาในสถาศึกษา
              
               1.2) การเขียนอนุทินหรือ blog 20 คะแนน

               1.3)การเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนความสามารถในการจัดประสบการณ์ทาง  

ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 20 คะแนน

  
               1.4 )คุณธรรมจริยธรรม 10 คะแนน
   
               1.5 )การสอบปลายภาค 10 คะแนน

ครั้งที่14

วันที่ 14 กันยายน 2555

บันทึกการเข้าเรียน
ในคาบนี้อาจารย์ให้กลุ่มที่ยังไม่ได้ร้องเพลง ให้ร้องเพลงต่อจากสัปดาห์ที่แล้วให้เรียบร้อยและอาจารย์ให้เล่านิทานโดยใช้เทคนิคดังต่อไปนี้>>เล่าไปวาดไป/เล่าไปตัดไป/ เล่าไปพับไป /เล่าโดยใช้เชือกโดยกลุ่มดิฉันได้ทำนิทานเล่าไปวาดไปเรื่อง"เพื่อน"ค่ะ


นิทานเรื่องเพื่อนคือนิทานที่สอนในเรื่องของการคบเพื่อน ไม่ว่าจะฐานะรวยหรือจนก็ไม่สำคัญถ้าหากเราจะเป็นเพื่อนกัน กลุ่มของดิฉันได้ถ่ายทอดนิทานเรื่องนี้ผ่านการเล่าไปวาดไปที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วม คอยลุ้น และสนุกสนุกนานกันอย่างเต็มที่


 ดิฉันเป็นผู้วาด ส่วนเพื่อนเป็นผู้เล่าเรื่องค่ะ^-^

ครั้งที่13

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2555

บันทึกการเข้าเรียน


 


 วันนี้อาจารย์ให้เข้าฟังการอบรมเรื่องของอาเซียนกับการศึกษาของประเทศไทย อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ ประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทยโดยมีสัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม สีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง   สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญและการมีพลวัติ สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ สีน้ำเงิน  หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน /ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

ครั้งที่12

  วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม
                                 
                           บันทึกการเข้าเรียน

อาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดคำขวัญเลิกเหล้าช่วงออกพรรษา และนี่คือผลงานที่นักศึกษาช่วยกันแต่งคำขวัญออกมาร่วมกัน>>


กลุ่ม น >>สุราคือน้ำพิษ เลิกเถิดก่อนชีวิตจะวอดวาย
กลุ่ม ร >>เหล้าเบียร์คือยาพิษ อย่าหลงผิดคิดอาจลอง
กลุ่ม ต >>เลิกเหล้าเพื่อให้ทาน เลิกพาลด้วยการเลิกดื่มเหล้า
กลุ่ม บ >>งดเหล้าออกพรรษา ปีศาจสุราไม่ครองเมือง
กลุ่ม พ >>เหล้าทำลายจิต ทำลายชีวิตของคนไทย
กลุ่ม อ  >>ชีวิตจะแจ่มใส ถ้าไม่คิดดื่มสุรา
กลุ่ม ช >>สุราร้าย ทำลายชีวิตอย่าหลงผิดคิดดื่มสุรา
กลุ่ม ป >>เลิกดื่ม เลิกเหล้า เลิกจน
กลุ่ม ม >>ดื่มเหล้าเสียตังค์ เสียสติ
กลุ่ม ล >>คว่ำเเก้วเลิกเหล้า เพื่อครอบครัว
กลุ่ม ถ >>เพิ่มอายุ เพิ่มชีวิต ถ้าไม่คิดติดสุรา
กลุ่ม จ >>สุราทำร้ายจิต คิดสักนิดก่อนดื่มมัน
กลุ่ม ธ,ท >>สุรามีพิษร้าย อันตรายต่อชีวิต
กลุ่ม ส >>เลิกเหล้า เลิกจน เจริญ
กลุ่ม ว >>รักครอบครัว รักชีวิตคิดสักนิดก่อนดื่มเหล้า

หลังจากนั้นอาจารย์ให้นำเสนอรายงานการจัดประสบการณ์ภาษาที่อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มไปแต่งเพลงมา พร้อมทั้งทำท่าและให้เพื่อนร้องตามด้วย
                        

อบรมการประดิฐดอกไม้

วันที่ อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555

           
  อาจารย์ให้นักศึกษาเข้าอบรมเรื่องการจัดทำดอกไม้จากกระดาษไว้สำหรับป้ายนิทรรศการจัดบอร์ด หรือตกแต่งงานต่างๆโดยสอนการตัดแต่งใบไม้มีการทำดอกมะลิและดอกกุหลาบโดยใช้กระดาษทิชชู่รวมถึงการจัดทำช่อดอกไม้ให้สวยงาม

ครั้งที่11

วันที่24 สิงหาคม 2555


บันทึกการเข้าเรียน


อาจารย์สอนถึงการจัดประสบการณ์ทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นสื่อ อาจารย์ยกนิทานเรื่องช้างน้อยอัลเฟรดมาเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาดูและรับฟัง และยังเปิดเพลงเกาะสมุยให้ฟังแล้วร่วมกันคิดวิเคราะห์เนื้อหาในเพลงว่าสื่ออะไร บอกอะไรให้เรารับรู้บ้าง หลังจากนั้นมอบหมายงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม2-3คนไปแต่งเพลงมากลุ่มละเพลง ให้ทำในpowerpoint โดยที่เพลงต้องให้มีคุณค่าทางพัฒนาการภาษาของเด็ก/ให้ตัวแทนกลุมจับฉลากการเล่านิทานโดยใช้เทคนิคต่างๆ กลุ่มของดิฉันได้ทำเทคนิคโดยการเล่าไปวาดไป นำเสนอในคาบเรียนสัปดาห์หน้า